Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisistä toiminnoista huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista.

Lasten toimintaterapia on tavoitteellista, leikin varjolla tapahtuvaa kuntoutusta. Toimintaterapeutti työskentelee asiakaslähtöisesti lapsen, vanhempien ja muun lähiympäristön, kuten päiväkodin ja koulun henkilökunnan kanssa. Terapiamenetelmät valitaan lapsen motivaation ja kehitysvaiheiden mukaisesti. Yksilöllisen terapiaprosessin aikana terapiatilanteet luodaan lapsen kehitystarpeita vastaaviksi siten, että terapeutin tuki, terapiaympäristö ja käytettävät terapiavälineet innostavat lasta aktiiviseen ja kehitystä edistävään toimintaan. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea lasta suoriutumaan ikätasoisista toiminnoista, leikistä, oppimisesta ja vapaa-ajasta mahdollisimman omatoimisesti.

Toimintaterapian avulla tuetaan esimerkiksi lapsen

  • sensomotoriikkaa (hieno- ja karkeamotoriikka)
  • visuomotoriikkaa (silmän ja käden yhteistyötä)
  • näönvaraista ja avaruudellista hahmottamista
  • toiminnanohjausta ja keskittymiskykyä (kyky toimia päämääräsuuntautuneesti tilanteen vaatimalla tavalla)
  • päivittäisiä toimintoja (kuten pukeminen ja syöminen)
  • vuorovaikutustaitoja ja itsetuntoa.
  • aistisäätelyä