Lasten terapia Verson tietosuojakäytäntö                                      

Tämä asiakirja sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti rekisteröidylle toimitettavat tiedot.

 

  1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on: Lasten terapia Verso

Y-tunnus: 1872210-8

Yrityksen osoitetiedot: Asemakuja 3 02770 Espoo

Yrityksen internet-sivujen osoite: www.lastenterapiaverso.fi

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Etunimi Sukunimi: Tanja Hänninen

sähköposti, puhelinnumero:  tanjafysioterapia@gmail.com 040-7458207

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste sekä vastaanottoryhmät

 

Henkilötietoja käsittelyn peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (1992/785) mukaisen               potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Potilasrekisteriin kuuluvat mm. potilaan nimi, henkilötunnus, kotiosoite, muut yhteystiedot sekä kaikki hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät asiakkaan terveydentilaa koskevia tai muita henkilökohtaisia tietoja.  Näin kerättyjä tietoja käytetään terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen.

 

Asiakkaan yhteystietoja voidaan käyttää myös palveluiden markkinointiin. Kuluttaja-asiakkaan tapauksessa sähköinen suoramarkkinointi edellyttää erillistä suostumusta.

 

Rekisterinpitäjä  käyttää alihankintapalveluna potilastietojen käsittelyssä, sähköisiä potilastietojärjestelmäpalveluita tuottavaa yritystä. (Finnish net solutioins oy/ Diarium) Aihankkijan kanssa on laadittu  EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan ja potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) 5 §:n edellyttämä sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Potilastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 §, 14 § ja rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §).  Potilastietoja ei siten luovuteta ulkopuolisille ilman lakiin perustuvaa syytä tai asiakkaan nimenomaista ja erikseen saatua suostumusta.

Säännönmukaisesti potilas- asiakas ym. henkilötietoja luovutetaan edellä mainittujen perusteiden täyttyessä seuraaville tahoille: KELA, HUS Sairaanhoitopiiri, Pääkaupunkiseudun terveysasemat, asiakkaan kuntoutukseen liittyvät terapeutit, asiakas ja tämän huoltajat.

Muut asiakkaasta kerättävät tiedot kuin potilastiedot ja niiden käyttötarkoitus: –

 

  1. Henkilötietojen säilytysaika

 

Potilastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (298/2009) edellyttää. Pääsääntöisesti potilastietoja säilytetään asetuksen mukaisesti 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai mikäli kuolemasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

 

 

 

  1. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä. Mikäli kyseessä on sähköisesti tuotettu tieto jonka käsittely ei perustu lakiin, on sinulle myös oikeus saada sinusta kerätyt tiedot siirretyksi sähköisesti järjestelmästä toiseen.

 

Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole oikeutta vaatia potilastietoja poistettavaksi. Rekisteröidyllä ei ole myöskään oikeutta kieltäytyä antamasta potilaslain edellyttämiä henkilötietoja.

 

  1. Oikeus peruuttaa suostumus

 

Potilastietojen käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, vaan lakiin. Mikäli (muiden kuin lakisääteisten potilas-) tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta tietojen käsittelyä, mikäli tietojen käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksessa tai lainsäädännössä tarkoitettu peruste.

 

  1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto www.tietosuoja.fi

 

  1. Henkilötietojen antaminen on palvelun suorittamisen lakisääteinen edellytys

 

Henkilötietojen (nimi, yhteystiedot, kotipaikka jne.) antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin. Potilaana et voi kieltäytyä antamasta hoidon antamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Potilastiiedot tallennetaan lakisääteiseen kansalliseen Kanta-arkistoon, mistä informoidaan asiakasta.

 

  1. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi

 

Rekisterinpitäjän hallinnoimien henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

 

  1. Tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle

 

Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.