Lasten fysioterapia

 

Lasten fysioterapia on tavoitteellista, useimmiten leikin varjolla tapahtuvaa kuntoutusta. Terapiamenetelmät valitaan yksilöllisesti terapian tavoitteiden, lapsen kehitysvaiheen ja motivaation ja sairauden tai vamman laadun mukaisesti. Lasten fysioterapeutin tietotaito perustuu fysioterapian lisäksi myös mm. neurologian, ortopedian ja fysiatrian tuntemiseen ja fysioterapeutti toimii lapsen normaalin ja poikkeavan sensomotorisen kehityksen asiantuntijana lapsen eri ikä- ja kehitysvaiheissa. Fysioterapian tavoitteena on tukea lasta suoriutumaan liikkumisesta, päivittäisistä toiminnoista, leikistä ja vapaa-ajasta mahdollisimman omatoimisesti huolimatta liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttavista rajoitteista. Fysioterapeutti on myös liikumisen apuvälineiden asiantuntija.
Tuloksellisen kuntoutumisen kannalta on tärkeää että lähiympäristö huomioidaan osana lapsen kuntouttavaa arkea. Fysioterapeutti työskentelee asiakaslähtöisesti yhteistyössä lapsen ja perheen, lääkärin sekä muiden terapeuttien kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat myös koulujen ja päiväkotien henkilökunta.
Lasten fysioterapeutti käyttää työssään NDT, Bobath- lähestymistapaa (Neurodevelopmental Treatment) joka on tunnettu poikkitieteellinen neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Se auttaa terapeuttia analysoimaan ja tulkitsemaan lapsen liikkumiseen ja toimintakykyyn liittyviä pulmia jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä kehossa. Tavoitteena on pyrkiä ratkomaan havaittuja pulmia lapsen toiminnassa ja toimintaympäristössä sekä mahdollistaa hänen aktiivinen osallistumisensa arjen toimintaan omassa arkiympäristössään.

 

NDT, Bobath- vauvaterapia on vauvaikäisten terapiaan suunnattu lähestymistapa, jossa kulloinkin tarkoituksenmukaisella terapiaan valitulla tekniikalla tai menetelmällä pyritään tarjoamaan vauvalle monipuolisia kokemuksia erilaisista asennoista ja liikkeistä ja näin vaikuttamaan vamman tai sairauden aiheuttamaan poikkeavaan lihasjäntevyyteen ja poikkeaviin tai yksipuolisiin liikemalleihin. Tarkoituksena on yhdessä vanhempien kanssa tukea vauvan kehitystä esimerkiksi erilaisissa hoitotilanteissa, kannettaessa ja sylissä tai lattialla leikkiessä.

Lasten terapia Verson fysioterapeuteilla on runsaasti kokemusta mm.

• neurologisen vamman tai sairauden kuntoutuksesta
• ortopedisen sairauden tai vamman kuntoutuksesta ja ennaltaehkäisystä
• tulehduksellisen sairauden kuntoutuksesta
• vauvaterapiasta
• hengityselinsairauksien kuntoutuksesta
• syöpäpotilaan kuntotuksesta
• elinsiirtopotilaan kuntotuksesta
• psykofyysisestä fysioterapiasta
• kiputerapiasta
• viiveisestä tai poikkeavasta motorisesta kehityksestä
• kehitysarvioista
• liikkumisen apuvälineistä
• neuropsykiatrisista asiakkaista
• urheilevien ja liikkuvien  lasten fysioterapiasta